Εποξειδικη κολλα 2 συστατικών ταχυπηκτη.

5.00
Τ216

Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο / Παράδοση 1-3 ημέρες


+

Υγιεινή Ασφάλεια & Προστασία Περιβάλλοντος

Acute Tox. 4: H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Aquatic Chronic 2: H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.. P302+P352 ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΕΡΜΑ: Πλύντε  με  άφθονο νερό. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ετικέτα). P330 Ξεπλύνετε το στόμα. P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Ετησκεφθείτε γιατρό. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτεγιατρό. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία για την επεξεργασία αποβλήτων.

EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μεγ. περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 0 g/L (20 ºC)

Προσοχή

Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 

2104123604 - 6974412208
Δωδεκανήσου 17-19